Firmy Rodzinne p. Dziewit powstają na jesień (JAK GRZYBY PO DESZCZU) Następna firma widmo


Nazwisko, imiona:

PRZYWARA, MARIAN MARIUSZ-Kierownik warsztatu w firmie rodzinnej Dziewit

Rok urodzenia:

1973 (41 lat)

Płeć:

Mężczyzna

od 01.09.2014 w firmie:

w Zarządzie nowo powstała 0d 01.09.2014r Aktywna

ART-WIT SP. Z O.O., MALINIE 375

 

Niektóre osoby współwystepujące:

 

DZIEWIT STANISŁAW WŁADYSŁAW-Prezes

GRANICZKA SYLWIA ELŻBIETA-V-ce Prezes

 

Prezentowane dane pochodzą z

Krajowego Rejestru Sądowego

 

FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA TOMEX STANISŁAW DZIEWIT uzyskała wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 2014-07-09. Siedziba fimy mieści się pod adresem Chorzelów 84, 39-331, Chorzelów, powiat mielecki, PODKARPACKIE, a jej właścicielem jest STANISŁAW DZIEWIT. Firma działa w branży Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z).

Dane firmy:

Firma: FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA TOMEX STANISŁAW DZIEWIT
Imie: STANISŁAW
Nazwisko: DZIEWIT
NIP: 8171010481
REGON: 690366643
E-mail: -
WWW: -
Adres: Chorzelów 84 - Chorzelów
Kod pocztowy: 39-331
Powiat: powiat mielecki
Województwo: PODKARPACKIE - Polska
Data Rejestracji: 2014-07-09
PKD: (PKD 46.21.Z)
PKD(nazwa): Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Janusz Strycharz

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 20, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 175839701 / fax. 175839701

Sygnatura: Km 900/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI PILNE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Janusz Strycharzna podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 102A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Stanisława Dziewit, położonej przy ,Malinie, 39-332 Tuszów Narodowy, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00045488/6.


Suma oszacowania wynosi 1 626 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 084 660,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 162 699,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mielcu 13918300052001003658060001.

Do wylicytownej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Janusz Strycharz

 

 

Wieliczka 3 kwietnia 2014 r.

Dalsze ustawianie przetargów Mamusia ,SYN Artur D-Córka a zarazem siostra czyli piekarnia piecze pod trzy podmioty!!!

Córka Firma NATEX mamusia wszystkie pozostałe jeszcze spółki Młyn Malinie

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Zakup wraz z dostawa artykułów żywnościowych w roku 2014’’

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ I W WYNIKU UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA.

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę FHU NATEX Sylwia Graniczka, Złotniki 308A, 39-300 Mielec, której oferta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w części I została wybrana jako najkorzystniejsza, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

nr 2 MŁYN MALINE Dziewit Sp. z o.o., Maline 375A, 39-331 Chorzelów

w cenie 38 645,20 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć 20/100 złotych)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu z przedmiotowego postępowania. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą spośród pozostałych poddanych ocenie.

Szczegóły oferty - Pracownik fizyczny

IDENTYFIKACJA OFERTY

Nazwa stanowiska:

Pracownik fizyczny

Nazwa zawodu:

Robotnik gospodarczy

Kod zawodu:

515303

Identyfikator oferty:

StPr/14/2254

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO MIEJSCA PRACY

Liczba wolnych miejsc pracy:

1

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

Data rozpoczęcia pracy:

2014-08-07

Zmianowość:

jedna zmiana/ 22 godz. dwie wolnego soboty i święta

Miejsce wykonywania pracy:

39-331 Malinie, ul. Malinie 375A

System wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Minimalne wynagrodzenie brutto:

1680.00

Maksymalne wynagrodzenie brutto:

1680.00

Liczba godzin pracy w tygodniu:

40-120

Praca w wolne dni:

NIE

Zapewnienie zakwaterowania:

NIE

OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY

Preferowany poziom wykształcenia:

brak lub niepełne podstawowe

Inne wymagania:

Bez wymagań

Wymagane dokumenty:

CV + orzeczenie o niepełnosprawności

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Zakres obowiązków:

Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych. Utrzymywanie porządky na terenie firmy, prace pomocnicze na terenie firmy

KONTAKT

Nazwa pracodawcy:

Stanisława Dziewit

Kontakt z pracodawcą:

A Dziewit, tel: 603205112-Syn

Adres:

39-331 Malinie, ul. Malinie 375A, tel: 603205112

Okres aktualności oferty:

2014-08-27

Sposób aplikowania:

Bezpośrednio do pracodawcy – SYNA

Następna sprawa która odbyła się dzis tj. 22.07.2014r  w Sądzie Pracy i ściema jak to dobrze jest od strony Artura D (PROKURENTA) właściciela Firmy Młyn Malinie Dziewit Sp. zo.o. , jak to wypłaca wypłaty , jak to ludzie dostają urlopy, jak podpisują lub ktoś za nich podpisuje gdzie jest to potwierdzone przez biegłych grafologów (czyli fasłszowanie podpisów w tym obozie) jaki on to niby dobry czyli dać chłopu medal. Wszystko ściema i cyrk. Jak to z jego BMW wyszło niby zostało skradzione a co wychodzi!!?. Nadal nie ma mocnych na nich. Co się dzieje jak to długo jeszcze będzie trwać, gdzie są Prokuratorzy i Sądy

 

Witam serdecznie.Pracowałam w Firmie 'Młyn Malinie Nie długo bo nie cały miesiąc.
Szef tej Firmy kazał mi jeździć samochodem który był po wypadku i nie do końca naprawiony.Pojechałam do serwisu gdzie stwierdzono iż samochód ten nie nadaje się w ogóle do jazdy.Były uszkodzone drążki po obu stronach,gumy,w ogóle cały przód do zrobienia.Opony łyse.Powiedziałam szefowi że ja takim samochodem nie będę jeździć to po prostu mnie zwolnił,bez wypłaty sugerując jeszcze że ja mu nie zwróciłam utargu.Cały utarg został mu oddany.To nie jest człowiek u którego można pracować.UWAŻAJCIE!!!!!!!

UWAGA!!!!

Nie ufajcie nigdy Dziewitom 'Młyn Malinie' u niego pracuje się bez wypłaty.

 

 
Regina,ale jak to bez wypłaty??? przecież tak nie można traktowac ludzi !! a próbowaliście może złożyć sprawę do sądu ??
upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu
Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu, postanowieniem z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt V 1 GU 28/13 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu. KRS 0000298907.
W ramach ww. postepowania wyznaczono sędziego-komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Szarka.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu-komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia należy kierować pod adres: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, podając sygn. akt. V 1 GUp 1/14
Ja tam pracowałem i wypłaty nie ma do dzisiaj, założylem sprawę do sądu mam prawomocny wyrok z klauzula wykonalnosci i przez rok czasu żaden komornik nic nie ściągnął od "maliniaka" moja rada jest taka OMIJAJCIE SZEROKIM ŁUKIEM TEGO OSZUSTA BO BEDZIECIE BIEGAĆ PO SĄDACH I PROKURATURACH ZOSTANIECIE POSĄDZENI O KRADZIEŻE A JAK TO SIE NIE UDA PANU DZ, EO BEDZIE WAS NEKAL POLICJA I PROKURATURĄ ZA JAKIEŚ FIKCYJNE OSKARŻENIA...

Pracowalam u tego Pana 1.5 roku jako spedytor , bylam oszukiwana na kazdej wyplacie , nie plail w terminie i oczywiscie oszukujas skarb panstwa placil nam najnizsza krajowa a reszte w gotowce i to nie zawsze , umowa byla na 3500zl a ta kwota byla zawsze rozkladana na kilka rat. Jak powiedziala ze odchodze to wymiyslil mi tyle obciazen ze wyplaty do tej pory nie dostalam a poza tym ciaga mnie po sadach za kradziez laptopa ktorego kupilam sobie za wlasne pieniadza a na jego prosbe wypisano fakture na jego firme zeby mogl sobie odpisac od podatku. Ten czlowiek to jeden wielki oszust , poza tym klami i kradnie pieniadze ludzion na kazdym kroku. Mam nadziej ze kiedys spotka go kara taka na jaka zaslozyl!! Rowniez moj poprzednik do tej pory jest ciagany po sadan przez Pana Dziewita nie wiadomo z jakiego powodu, poprostu wstyd ze polskie sadownictwo i wydzial prawa jest taki slepy i zajmuje sie niewinnym ludzi zamiast karac takich jak Dziewit. Czemu ci ludzie ta rodzina nie są jeszcze za kratkami co się w naszym prawie dzieje.

Dozorca

Młyn Malinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

 
   

Malinie 

 

 

Kierowca kat. B

Młyn Malinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

 

Borowa 

 

 

Pracownik gospodarczy

Młyn Malinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

 

Malinie 

 

 

Pomoc biurowa

Młyn Malinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

 

Malinie 

 

 

Sekretarka

Młyn Malinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

 

Malinie 

 

 

Osoby co najmniej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności!!  UWAGA, UWAGA

Gdzie jest UOKIK czy nie widzą o dalszych procedurach ustawiania przetargów przez tą rodzinę jaką jest Firma córki NATEX a Młyn Malinie sp. zo.o. rodzice - a córka jest obdarowana majątkiem Młyn Malinie sp.zo.o.

 

 

MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

os. Szkolne 20

31-977 KRAKÓW

 

na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów mącznych, nabiału oraz pieczywa w części:

 

I – zostało złożonych –    2 oferty,

II – zostało złożonych –  3 oferty,

III – zostało złożonych – 5  ofert,

 

 

Oferty zostały złożone przez:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena

część I

 

 

Cena

część II

 

 

Cena

część III

 

 

1.

F.P.U „NATEX” Sylwia Graniczka

Złotniki 308 A

39-300  Mielec

 

 

10.955,25

 

2.

Młyn Malinie Dziewit Sp. z o.o

Malinie 375A

39-331 Chorzelów

 

 

12.829,00

 

Upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu

Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu, postanowieniem z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt V 1 GU 28/13 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu. KRS 0000298907.

W ramach ww. postepowania wyznaczono sędziego-komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Szarka.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu-komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia należy kierować pod adres: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, podając sygn. akt. V 1 GUp 1/14

Przedsiębiorcy z gminy Chorzelów (woj. podkarpackie) ustalali warunki ofert w przetargach na dostawy pieczywa dla jednostek opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej. Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości blisko 90 tys. zł

 

Z doświadczenia UOKiK wynika, że najczęstszą formą zmowy przetargowej jest złożenie tzw. oferty zabezpieczającej. Przedsiębiorcy umawiają się, że jeśli ich oferty będą dwiema najkorzystniejszymi zwycięzca przetargu zrezygnuje z podpisania umowy. Oznacza to wybór droższej propozycji uczestników zmowy. Tym samym, w nieuczciwy sposób zapewniają sobie większy zysk, kosztem organizatora przetargu oraz konkurentów. Przedsiębiorca ma prawo rezygnacji ze świadczenia usług, nie może być ona jednak wynikiem porozumienia z innym uczestnikiem przetargu.

 

W przeprowadzonym ostatnio postępowaniu UOKiK stwierdził, że praktyki tego rodzaju stosowało dwóch przedsiębiorców sprzedających pieczywo z gminy Chorzelów na Podkarpaciu: spółka Młyn Malinie i prowadząca działalność gospodarczą - Stanisława Dziewit.

 

Urząd podjął działania po zawiadomieniu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębicy dotyczącym nieprawidłowości w przetargu na dostawy pieczywa do kuchni szpitalnej. Zwycięzca – Młyn Malinie – zrezygnował z podpisania kontraktu. W związku z tym Stanisława Dziewit, która zajęła drugie miejsce składając ofertę droższą od propozycji zwycięzcy o ponad 22 tys. zł, domagała się zawarcia umowy. Postępowanie UOKiK wykazało, że wspomniani przedsiębiorcy ustalili swoje oferty w sumie w co najmniej trzech przetargach organizowanych na Podkarpaciu w 2012 r. Obejmowały one dostawy pieczywa do Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dębicy i Strzyżowie oraz do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym. We wszystkich tych przetargach oferty uczestników porozumienia zajmowały dwa pierwsze miejsca. Następnie, zwycięzca odmawiał podpisania umowy bez podania przyczyny lub nie wyrażał zainteresowania jej zawarciem, a kolejny uczestnik zmowy domagał się by to jemu powierzono realizację zamówienia albo uzyskiwał je jako drugi oferent pod względem najkorzystniejszej ceny. Kontrakty z jednym z uczestników zmowy przetargowej zawarły ZOZ w Strzyżowie i DPS w Gliniku Dolnym. Natomiast ZOZ w Dębicy odmówił zawiadamiając o swoich wątpliwościach UOKiK.

 

O istnieniu zmowy świadczyły m.in. silne powiązania pomiędzy jej uczestnikami. Stanisława Dziewit posiada udziały w spółce Młyn Malinie. Natomiast prezesem spółki Młyn Malinie jest jej syn Artur Dziewit, który posiadał pełnomocnictwo do prowadzenia firmy Stanisławy Dziewit, jej reprezentowania i składania oświadczeń w jej imieniu.

 

Za naruszanie przepisów antymonopolowych na spółkę Młyn Malinie nałożona została kara w wysokości 88 067 zł, w przypadku Stanisławy Dziewit sankcja wyniosła 1 308 zł.

 

Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorcy odwołali się do sądu.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Janusz Strycharz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2014 o godz. 13:15 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Młyn Malinie Dziewit Sp.J., położonej przy ,Malinie, 39-332 Tuszów Narodowy, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00045488/6.

 

Suma oszacowania wynosi 1 626 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 220 242,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 162 699,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mielcu 13918300052001003658060001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mielcu mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Mielec, 39-300 Mielec.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Stanowisko

Mechanik samochodowy

Nr

0270

Stanowisko

Mechanik samochodowy

Wymagania

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Informacje dodatkowe

Praca oraz kontakt w sprawie oferty 39-331 Malnie 375

Rodzaj oferty

Oferty dla Niepełnosprawnych - zawierająca dane umożliwiające identyfikację pracodawcy

Miejsce pracy

Malinie

Wynagrodzenie

1680,-

Ilosc stanowisk

1

Rodzaj umowy

Umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy:

Pełny

Zmianowość/Tryb pracy

I zmiana

Ważna od

2014-02-25

Pracodawca

Dziewit Stanisława
39-331 Chorzelów
84

 

NASTĘPNY PRZEKRĘT !!! Młyn Malinie Stanisława Dziewit poszukuje następnej ofiary niepełnosprawnej ze znacznym stopniem  LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ

arekmarta@op.pl